<<<   ยินดีต้อนรับทุกท่าน สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี  >>>
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
[ ชพค.]  [ ชพส.] [ หอพัก ] [ สถานพยาบาล ] [มูลนิธิ] [สวัสดิการ]
<<  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ >>
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
พัฒนาชีวิตครู 


** คำขอกู้พัฒนาชีวิตครู 

แบบฟอร์มอื่น ๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค. ทั้งหมด
            
        
ข่าวประชาสัมพันธ์ 


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต 1 ถ.แม่น้าแม่กลอง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   71000
โทรศัพท์  034-564415     E-mail : otep_kanchanaburi@hotmail.com


** ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 
** ใบรับรองแพทย์ 
** หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
<<แบบฟอร์มใช้สำหรับงาน ช.พ.ค. ต่างๆ>>

** ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. 
** ใบรับรองแพทย์ 
** หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
<<แบบฟอร์มใช้สำหรับงาน ช.พ.ส.ต่างๆ>>Free Clock
คู่มือการกู้
ผอ. สกสค. กาญจนบุรี
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
คลิกดูที่นี่
ดูย้อนหลัง
เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2 เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 4 เอกสารหมายเลข 5 เอกสารหมายเลข 6 เอกสารหมายเลข 7 เอกสารหมายเลข 8 เอกสารหมายเลข 9 เอกสารหมายเลข 10 
ความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   จังหวัดกาญจนบุรี
โดย   ::>>นางวราภรณ์  อินทรรักษ์
เผยแพร่ผลงาน
งานวิจัย::::>>>>
282m1135120
>> ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

               รายละเอียดการสมัคร ช.พ.ค.       รายละเอียดการสมัคร ช.พ.ส.
        
โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศญึ่ปุ่น
"เหมาลำบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น" จัดเป็นพิเศษสำหรับ "ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี"
โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
Tokyo-Tokyo 5 day / 3 night By Asian Air (DEX)

คลิกดูรายละเอียด ทริป 1 >>วันที่ 16-20 เมษายน 2557>>>ประกาศ และใบสมัคร
คลิกดูรายละเอียด ทริป 2 >>วันที่ 17-21 เมษายน 2557>>>ประกาศ และใบสมัคร

Web Page Maker, create your own web pages.