ผอ. สกสค. กาญจนบุรี
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
<<  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ >>
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
พัฒนาชีวิตครู 


** คำขอกู้พัฒนาชีวิตครู 

ประจำเดือน เมษายน 54
ชพค. : 434 บาท
ชพส. : 217 บาท
ดูย้อนหลัง
แบบฟอร์มอื่น ๆ


แนะนำสำนักงาน


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต 1 ถ.แม่น้าแม่กลอง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   71000
โทรศัพท์  034-564415     E-mail : otep_kanchanaburi@hotmail.com


ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.   
          ความหมายของตราสัญลักษณ์ พระพฤหัสบดีเป็นเทพผู้ทรงความรู้ เป็นนักปราชญ์ จึงนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของสำนักงานแห่งนี้ โดยมีฉัตร 5 ชั้น ขนาบ 2 ด้าน ฉัตรมีความหมาย การคุ้มครอง คุ้มกัน ส่งเสริมความหมายโดยรวม ก็คือ พระพฤหัสบดี จะทรงคุ้มครอง คุ้มกัน ส่งเสริมสำนักงานแห่งนี้ ให้มีสวัสดิภาพ และเจริญรุ่งเรือง

ประวัติสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (Office of the Welfare Promotion Commission forTeachers and Education Personnel) มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่บริหารงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ความมั่นคงและการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1.จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.สร้างความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพและยกย่องผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(NPM)
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดูรายละเอียด


<<<   ยินดีต้อนรับทุกท่าน สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี  >>>
[ ชพค.]  [ ชพส.] [ หอพัก ] [ สถานพยาบาล ] [มูลนิธิ] [สวัสดิการ]
** ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 
** ใบรับรองแพทย์ 
** หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
<<แบบฟอร์มใช้สำหรับงาน ช.พ.ค. ต่างๆ>>

** ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. 
** ใบรับรองแพทย์ 
** หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
<<แบบฟอร์มใช้สำหรับงาน ช.พ.ส.ต่างๆ>>Free Clock