<<<   ยินดีต้อนรับทุกท่าน สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี  >>>
[ ชพค.]  [ ชพส.] [ หอพัก ] [ สถานพยาบาล ] [มูลนิธิ] [สวัสดิการ]
ผอ. สกสค. กาญจนบุรี
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
<<  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ >>
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
พัฒนาชีวิตครู 


** คำขอกู้พัฒนาชีวิตครู 

ประจำเดือน เมษายน 54
ชพค. : 434 บาท
ชพส. : 217 บาท
ดูย้อนหลัง
แบบฟอร์มอื่น ๆ


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต 1 ถ.แม่น้าแม่กลอง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   71000
โทรศัพท์  034-564415     E-mail : otep_kanchanaburi@hotmail.com


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

ตั้งอยู่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต 1
ถ.แม่น้าแม่กลอง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   71000
โทรศัพท์  034-564415    
E-mail : otep_kanchanaburi@hotmail.com


** ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 
** ใบรับรองแพทย์ 
** หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
<<แบบฟอร์มใช้สำหรับงาน ช.พ.ค. ต่างๆ>>

** ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. 
** ใบรับรองแพทย์ 
** หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
<<แบบฟอร์มใช้สำหรับงาน ช.พ.ส.ต่างๆ>>Free Clock
ติดต่อสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.otepkan.go.th